• 23:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,445,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:30

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:20

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:50

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,588,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:10

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:00

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,260,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:10

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:40

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:50

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 11:35

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:35

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:05

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 23:25

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:55

  جمعه,17 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:05

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:35

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:40

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:10

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:00

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 09:10

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:40

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:45

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,458,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,653,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,237,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,432,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 14:45

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:15

  پنجشنبه,16 مرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,006,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر