• 21:20

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,364,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 05:35

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:05

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:45

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:20

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:50

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:10

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:40

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:10

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:10

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:10

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:40

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,374,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:50

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:20

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:00

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:30

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:40

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 12:10

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,082,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:45

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:15

  شنبه,10 خرداد

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,718,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری