• 12:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:39

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:24

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 14:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
2,805,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:39

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,035,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:34

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,420,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی