• 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:01

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,371,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:01

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,451,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 00:01

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,641,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 19:01

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 15:36

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:06

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:46

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:06

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:06

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری