• 17:30

    پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
  • 19:01

    پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,450,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی