• 19:10

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:05

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,222,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:25

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:20

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:10

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 20:05

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی