• 20:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 17:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,418,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:35

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 13:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 21:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 21:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,884,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 06:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,049,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری