• 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,759,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:24

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:54

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:54

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:54

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 16:54

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 12:44

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : M
مدل : Boeing
چارتری