• 15:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:16

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : S
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:16

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:31

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:51

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری