• 10:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,150,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 12:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 13:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,016,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی