• 07:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 20:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:00

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,477,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری