• 16:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,627,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,688,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 18:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,752,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,858,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,894,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,910,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 19:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,964,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 16:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,060,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 05:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,194,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 13:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 13:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,400,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 21:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,477,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 13:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,494,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,622,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 06:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 14:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,287,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,613,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 15:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,070,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 16:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 17:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 21:05

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 22:35

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,346,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 00:00

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
8,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی