• 16:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
6,122,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی