• 18:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,590,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,232,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:57

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه کیش , کیش،ایران
5,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری