• 11:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:08

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:08

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
5,508,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:08

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,495,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:08

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,495,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی