• 22:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:12

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,820,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 11:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,990,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,036,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 20:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,180,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 11:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,223,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 06:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 22:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:12

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,359,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,622,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 18:10

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 19:32

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,759,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 11:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,875,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:37

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,922,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 09:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 08:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,299,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:42

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:20

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:42

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,850,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,893,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 08:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,190,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 07:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,210,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,832,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی