• 22:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,529,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 00:07

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,786,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:45

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 15:07

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:30

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 23:52

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 16:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:37

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:35

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:35

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,790,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 20:35

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:57

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:15

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:37

  پنجشنبه,14 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی