• 07:35

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:28

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:28

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,547,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:28

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,521,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:28

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,521,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی