• 14:35

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 15:44

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 21:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 22:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:24

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,454,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 12:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:19

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 20:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:39

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:24

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 13:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 14:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:39

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,154,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 17:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 07:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 09:39

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:50

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:59

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,340,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 12:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:19

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 13:19

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,182,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی