• 23:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 17:25

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 18:34

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,906,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
1,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 00:09

  سه شنبه,12 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
 • 21:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,025,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی