• 14:35

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:30

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:25

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:25

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:20

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی