• 14:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,418,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 14:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,726,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,736,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,783,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:40

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 22:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:20

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 19:30

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
5,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری