• 20:45

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:15

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,297,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:30

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Boeing
چارتری
 • 23:45

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 01:15

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:00

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:45

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
1,600,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:45

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:15

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:20

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:50

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,294,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:25

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:55

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:30

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 18:00

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,281,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی