• 18:50

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:12

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:32

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,594,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:32

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:10

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:32

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,757,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:00

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:22

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 10:10

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:32

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:47

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:35

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:57

  یکشنبه,10 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,611,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی