• 04:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,116,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 04:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:37

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 07:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 21:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,408,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,487,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,582,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 23:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:37

  یکشنبه,06 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,593,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:50

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 17:12

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,603,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,624,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,641,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:02

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:40

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:02

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 21:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,813,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:15

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:37

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,942,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:47

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,250,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 22:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,359,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 13:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 19:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 19:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 08:25

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:47

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,578,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 19:45

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:07

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
3,922,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:00

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:22

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
4,381,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 09:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
5,393,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 20:30

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:52

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
6,210,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
7,076,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:55

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 15:17

  شنبه,05 بهمن

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
8,030,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی