• 06:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,866,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,906,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 06:45

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:54

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,971,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 05:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 06:35

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:44

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,200,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 11:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:04

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,518,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 19:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:34

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,800,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,836,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Boeing
سیستمی
 • 18:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 06:35

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:44

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:25

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:34

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,000,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:04

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,002,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 05:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,022,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 22:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 23:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 08:00

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:09

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:55

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:04

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:10

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:19

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
3,230,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:05

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 06:14

  یکشنبه,29 دی

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : B
مدل : Airbus
سیستمی