• 18:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,246,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:44

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,650,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,692,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:20

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:29

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,906,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : N
مدل : Fokker
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
1,913,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:35

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:44

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,050,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 18:00

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 19:09

  دوشنبه,11 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
2,136,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی